แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ อบจ.ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

หนังสือที่ มท 0892/ว 45 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ อบจ.ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการ อบจ.ได้มีมติกำหนดแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ อบจ.ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  ดังนี้
1. ประเด็นการเทียบตำแหน่งบริหารและลักษณะงาน
2. ประเด็นการเทียบผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น