คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
จาก : สำนักมาตรฐานการบริหารงาน อปท.
เอกสารแนบ (บท)
(1)การจัดทำประวัติทางหลวงท้องถิ่น  (2)ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  (3)ความเป็นมาและความสำคัญของทางหลวงท้องถิ่น  (4)วัตถุประสงค์ของการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  (5)สัญลักษณ์และคำย่อ (6)แบบชั้นทางหลวงท้องถิ่น  (7)แบบชั้นทางหลวงท้องถิ่น 2  (8)แบบชั้นทางหลวงท้องถิ่น 3  
(9)แบบชั้นทางหลวงท้องถิ่น 4  (10)แบบชั้นทางหลวงท้องถิ่น 5  (11)ตัวอย่างทางเชื่อม  (12)ทางเชื่อมทางหลวง (13)ทางข้ามทางรถไฟ  (14)วิธีการยกโค้งและขยายผิวจราจรทางโค้ง  (15)ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นรองพื้นทางลูกรัง  (16)ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นพื้นทางหินคลุก  (17)การเสริมเหล็กถนน คสล.  (18)ถนนคอนกรีตในหมู่บ้านมีรอยต่อ  (19)ถนนคอนกรีตในหมู่บ้านไม่มีรอยต่อ  (20)ถนนคอนกรีตในหมู่บ้านมีรอยต่อแบบมีรางเปิดแบบมีฝาปิด  (21)ถนนคอนกรีตในหมู่บ้านไม่มีรอยต่อแบบมีรางเปิดแบบมีฝาปิด  (22)ถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริมแบบ ก.  (23)ถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริมแบบ ข.  (24)ถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริมแบบ ค.  (25)ถนน CAPE SEAL  (26)ถนน D.B.S.T  (27)ถนน ASPHALT CONCRETE  (28)ถนนลูกรัง  (29)ถนนลาดยางดินซีเมนต์  (30)ข้อกำหนดการก่อสร้าง  (31)ข้อกำหนดการก่อสร้าง 2  (32)ถนนลูกรังผสมน้ำยาปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุ  (33)ถนนลูกรังผสมน้ำยาปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุ 2  (34)ถนนดินซีเมนต์  (35)ข้อกำหนดถนนดินซีเมนต์  (36)ข้อกำหนดถนนดินซีเมนต์ 2  (37)ถนนลาดยางชั้นพื้นทางดินซีเมนต์  (38)แสดงวิธีการก่อสร้างขยายคันทางลงในคูน้ำ  (39)SAND EMBANKMENT  (40)ทางที่ถมสูงและตัดลึก  (41)การปลูกหญ้า  (42)การปลูกหญ้าแฝก  (43)มาตรฐานการปลูกต้นไม้ 2 ข้างทาง  (44)ป้ายจราจรบังคับและป้ายเตือน  (45)ป้ายบังคับ 1
(46)ป้ายบังคับ 2  (47)ป้ายเตือน 1  (48)ป้ายเตือน 2  (49)ป้ายเตือน 3  (50)ป้ายแนะนำ
(51)การติดตั้งป้ายจราจรแบบป้ายเดี่ยว  (52)ป้ายจราจรแบบป้ายชุด  (53)เครื่องหมายจราจรบนผิวทางตีเส้นจราจร  (54)เครื่องหมายจราจรบนผิวทางตีเส้นจราจร 2  (55)เครื่องหมายจราจรบนผิวทางประเภทข้อความ  (56)เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  (57)หลักกิโลเมตร  (58)หลักนำโค้งและหลักเขตทาง
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น