รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท.

หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแหนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท.
ามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท. เพื่อให้ อปท.ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นั้น  เนื่องจากมีการยกเลิกการใช้รูปแบบฯ เดิม  ดังนั้น จึงแจ้งให้ อบจ. เทศบาล และ อบต. ใช้รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ที่จัดทำขึ้นใหม่ โดยให้ใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นต้นไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือราชการฉบับนี้
>>ดูหรือดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย  (รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย)

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น