ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ

หนังสือที่ มท 0803/ว 1547 ลงวันที่ 2 ก.ค.56 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ
ด้วยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง โดยให้ปฏิบัติตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 ม.ค.51 อย่างเคร่งครัด และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ขอให้ปรับปรุงแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ได้รับการขยายออกไปด้วย   จึงแจ้งให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น