มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

าตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
โดย: สำนักมาตรฐานการบริหารงาน อปท.
รายละเอียดหนังสือ : มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะของ อปท.
เอกสารแนบบท ประกอบด้วย
1) หน้าปกและคำนำ
2) สารบัญ
3) บทที่ 1 บทนำ
4) บทที่ 2 การศึกษาตามอัธยาศัยและแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
5) บทที่ 3 มาตรฐานการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
6) บทที่ 4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
7) บรรณานุกรม
8) ภาคผนวก ก
9) ภาคนผนวก ข
10) ภาคผนวก ค
11) ภาคผนวก ง
12) ภาคผนวก จ
13) ภาคผนวก ฉ
14) ที่ปรึกษา
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น