มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือที่ มท 0809.2/ว 47 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับการแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันเพื่อให้เหมาะสมกับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันที่สูงขึ้น โดยให้เสียค่าธรรมเนียมฯ สำหรับการสมัครสอบแข่งขัน ตามอัตราที่ ก.พ. กำหนด โดยอนุโลม
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น