คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง

คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง
จาก : สำนักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>วิธีการบันทึกข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง ส่วนที่ 1
>วิธีการบันทึกข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง ส่วนที่ 2
>วิธีการบันทึกข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง ส่วนที่ 3
>วิธีการบันทึกข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง ส่วนที่ 4
>วิธีการบันทึกข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง ส่วนที่ 5
>วิธีการบันทึกข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง ส่วนที่ 6
>วิธีการบันทึกข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง ส่วนที่ 7
>วิธีการบันทึกข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง ส่วนที่ 8
>วิธีการแก้ไขปัญหาการบันทึกข้อมูลฯ ในระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง ส่วนที่ 1
>วิธีการแก้ไขปัญหาการบันทึกข้อมูลฯ ในระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง ส่วนที่ 2
>วิธีการแก้ไขปัญหาการบันทึกข้อมูลฯ ในระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง ส่วนที่ 3

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด 

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น