การออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

หนังสือที่ มท 0809.9/ว 1541 ลงวันที่ 2 ก.ค.56 เรื่อง การออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาที่มีความประสงค์จะจ้างชาวต่างประเทศปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้รับทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อให้การจ้างครูชาวต่างประเทศของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น