มาตรฐานการวางผังเมือง

าตรฐานการวางผังเมือง
จาก : สำนักมาตรฐานการบริหารงาน อปท.
เอกสารแนบ (บท)
- ปกหน้า
- คำนำ
- สารบัญ
- บทที่ 1 บทนำ
- บทที่ 2 การกำหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาเมือง
- บทที่ 3 มาตรฐานการผังเมือง
- บทที่ 4 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูล
- บทที่ 5 การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล
- บทที่ 6 แนวทางการวางผังเมือง
- บทที่ 7 การดำเนินการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- บทที่ 8 การใช้บังคับมาตรการควบคุมทางผังเมือง
- บทที่ 9 การควบคุมและปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมือง
- บทที่ 10 การติดตามและประเมินผล
- บทที่ 11 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในอนาคต
- บทที่ 12 ประโยชน์ของการวางผังเมือง

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น