แจ้งการกำหนดการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ อปท.

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1650 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เรื่อง แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ อปท.
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ อปท.  จึงแจ้งให้ อปท. แจ้งโรงเรียนในสังกัดเตรียมรับการตรวจนิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามกำหนดการ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น