เร่งรัดการรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และคนพิการหรือทุพพลภาพ

นังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1583 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 เรื่อง เร่งรัดการรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งวดที่ 2
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น