รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทหนังสือ : ระเบียบกฎหมาย
โดย : สำนักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เอกสารแนบบท
- ปก
- สารบัญ
1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546)
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2536 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2548)
3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546)
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2542)
6. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
8. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546)
9. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
10. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542
11. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2546)
12. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
13. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
14. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น