ราคามาตรฐานครุภัณฑ์และขอแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคามาตรฐานคุรุภัณฑ์

หนังสือที่ มท 0803/ว 1580 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ราคามาตรฐานครุภัณฑ์และขอแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ด้วยสำนักงบประมาณ แจ้งยกเลิกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือน ก.พ.55 โดยให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่กำหนดใหม่ (ฉบับเดือน ก.พ.56) และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่แก้ไขใหม่แทน
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือเอกสาร
>>ดูหรือดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย : 1) อัตราราคางานต่อหน่วย    2) ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น