คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลพื้นฐาน อปท.

นังสือคู่มือการใช้งานระบบข้อมูลพื้นฐาน อปท.
จาก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
คู่มือนี้อธิบายถึงรายละเอียดของการใช้งานระบบสารสนเทศ อปท. (การนำเข้าข้อมูลพื้นฐาน อปท.ทั้ง 9 ข้อมูล เช่น ข้อมูลสภาพทั่วไป ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน  และสาธารณูปโภค  ด้านสังคม  เศรษฐกิจ  สาธารณสุข  สิ่งแวดล้อม เป็นต้น   ซึ่งการนำเข้าระบบนี้ เป็นหน้าที่ในส่วนของ อปท. ที่จะต้องนำเข้าข้อมูล)
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น