คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP

คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย
โดย สำนักงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
เนื้อหา ประกอบด้วย
1. บทนำ
2. ขั้นตอนการเพิ่มโครงการ
3. ขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลงบประมาณของโครงการ หน้าจอรายละเอียด
4. ขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลงบประมาณโครงการ ลูกบอลจัดทำร่างสัญญา
5. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลงบประมาณในแต่ละงวดเงินของสัญญาหรือข้อตกลง ลูกบอลจัดทำร่างสัญญา
6. ขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลงบประมาณของโครงการ ลูกบอลบริหารสัญญา
7. ขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลงบประมาณในแต่ละงวดเงินของสัญญาหรือข้อตกลง ลูกบอลบริหารสัญญา
8. เงื่อนไขการบันทึก/แก้ไขข้อมูลงบประมาณ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น