หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554

หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1770 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2556 เรื่อ่ง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554
ามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2555 ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ออกประกาศในเรื่องดังกล่าว นั้น  เนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งว่า ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐบางแห่งยังมิได้รายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรับจ่าย (บช.1) ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.และกรมสรรพากรทราบ โดยเฉพาะสัญญาที่ได้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระหว่างการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ช่วงระยะที่ 1 (เฟส 1)  ดังนั้น จึงแจ้ง อปท.ดำเนินการบันทึกหรือรายงานข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงาน ป.ป.ช. และกรมสรรพากรทราบ ตามแนวทางของหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ข้างต้น โดยเคร่งครัดต่อไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น