การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และปีต่อ ๆ ไป

หนังสือที่ มท 0805/ว 3395 ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และปีต่อไป
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ส่งหนังสือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งได้ปรับปรุงและจัดทำขึ้นใหม่เพื่อใช้แทนหนังสือคำแนะนำฉบับเดิมซึ่งขอยกเลิก...
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น