การกรอกข้อมูลแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อปท.

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1790 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เรื่อง การกรอกข้อมูลแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อปท.
ามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคล ระยะที่ 1 ประจำปี 2555 เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลอัตรากำลังให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลกลางแผนอัตรากำลังของ อปท.ทั่วประเทศ โดยให้ อปท.นำข้อมูลแผนอัตรากำลัง 3 ปี บันทึกเข้าสู่ระบบ online ทาง www.dla.go.th ในรายการ "กรอกข้อมูลแผนอัตรากำลัง 3 ปี" เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ปรากฎว่าข้อมูลอัตรากำลังของ อปท.ดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนและยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน จึงให้ดำเนินการดังนี้
1) ให้ อปท.ที่ยังไม่รับรองข้อมูลอัตรากำลัง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลอัตรากำลังให้ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน พร้อมทั้งรับรองข้อมูลได้ที่ www.cmss.dla.com โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556
2) กรณี อปท.ที่ได้รับรองข้อมูลอัตรากำลังแล้ว มีความประสงค์จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลอัตรากำลังอีกครั้ง พร้อมทั้งรับรองข้อมูลใหม่ สามารถดำเนินการได้ที่ www.cmss-dla.com
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น