คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท.

คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท.
จาก : กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
เอกสารแนบ (บท)