คู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท.

คู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท.
จาก : สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสารแนบ (บท)
1. ข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้ควบคุมงาน
2. การเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง
3. การควบคุมคุณภาพวัสดุงานทาง
4. การก่อสร้างชั้นโครงสร้างทาง
5. การก่อสร้างและควบคุมงานโครงสร้างระบายน้ำ
6. งานก่อสร้างผิวทาง
7. งานเครื่องหมายจราจร และสิ่งอำนวยความสะดวก
8. ข้อควรปฏิบัติในการควบคุมงานก่อสร้างในเขตเมือง
9. การบรรยายสรุปและการนำเสนอโครงการ

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น