การคืนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง

หนังสือที่ มท 0808.5/ว 3102 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การคืนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง
ามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง นั้น  เนื่องจากตามข้อ 9 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดที่แจ้งความประสงค์จะคืนบำเหน็จเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่องได้รับเงินบำเหน็จคือพร้อมดอกเบี้ยแล้ว ให้บันทึกไว้ในสมุดหรือแฟ้มประวัติให้ชัดเจน แล้วแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ปรากฏว่ามี อปท.บางแห่งดำเนินการแล้วรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บางแห่งรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดความคล่องตัว และเพื่อให้การตรวจสอบการดำเนินการคืนบำเหน็จพร้อมดอกเบี้ยเป็นไปโดยรวดเร็วถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย จึงกำหนดแนวทางการรายงานตามข้อ 9 ของประกาศดังกล่าวย โดยให้ข้าราชการส่วนท้องถินต้นสังกัดมีหนังสือแจ้ง สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมกับนำเงินบำเหน็จและดอกเบี้ยส่งกองทุนฯ เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น