หารือโครงการอาหารเช้าสำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลบึงบา

หนังสือที่ มท 0893.3/ว 1836 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556 เรื่อง หารือโครงการอาหารเช้าสำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลบึงบา
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการตอบข้อหารือ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ ขอทราบแนวทางปฏิบัติในการจัดทำโครงการอาหารเช้าสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ชั้น ป.6 ที่มีภูมิลำเนาในเขตตำบลบึงบา เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นและเป็นการเสริมสร้างทางการศึกษาสามารถดำเนินการได้หรือไม่   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงตอบข้อหารือกรณีดังกล่าว และแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติให้ อปท.ทราบและถือปฏิบัติไปในทางเดียวกัน
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น