คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1852 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เรื่อง คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณราคากลาง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงแจ้งเวียนคู่มือแนวทางการปฏิบัติฯ ดังกล่าวให้ อปท.ทราบและถือปฏิบัติต่อไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น