คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว 1857 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เรื่อง คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตามจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือราชการฉบับนี้

>>ดูหรือดาวน์โหลดคู่มือ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น