สำรวจข้อมูลจำนวนข้าราชการ/พนักงานครูท้องถิ่น ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้วตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ สำหรับครูอัตราจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล

หนังสือที่ มท 0809.9/ว 1846 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556 เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนข้าราชการ/พนักงานครูท้องถิ่น ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้วตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ สำหรับครูอัตราจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล
ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) จะพิจารณาดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกรณีมีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วยให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบทของ อปท. ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้ อปท.สำรวจข้อมูลดังกล่าว
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก :กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th