สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน

หนังสือที่ มท 0803/ว 1739 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการตอบข้อหารือของกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  กรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดหน่วยงานของรัฐในท้องที่กรุงเทพฯ ถือว่าได้รับคำสั่งให้เดินทางมาประจำสำนักงานในต่างท้องที่ หากทางราชการไม่จัดที่พักให้หรือไม่มีเคหะสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน ก็ย่อมมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการในท้องที่ดังกล่าว  ซึ่งหากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีข้าราชการส่วนท้องถิ่นโอนมารับราชการในสังกัดโดยมีข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันกับหน่วยงานข้างต้น ก็ย่อมมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเช่นเดียวกัน จึงแจ้งให้ทราบเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น