ขอความร่วมมือให้ อปท.ดำเนินการภายใต้โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน

หนังสือที่ มท 0808.5/ว 3102 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ขอความร่วมมือให้ อปท.ดำเนินการภายใต้โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งการดำเนินการภายใต้โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวภาคครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เช่น ผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย โดยการให้ อปท.สำรวจและรับลงทะเบียบผู้ที่ได้รับผล
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น