ประกาศ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับเป็นกรณีพิเศษ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 2051 ลงวันที่ 26 กันยายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ
ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 มีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับสูงขึ้นอีก 1 ระดับ ของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร กรณีเกษียณอายุราชการ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น