ขอแก้ไขรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1974 ลงวันที่ 10 กันยายน 2556 เรื่อง ขอแก้ไขรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ด้วยสำนักงบประมาณแจ้งการแก้ไขรายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะ รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ในหน้า 15 และหน้า 7 (มาตรฐานครุภัณฑ์) จึงแจ้งเวียนให้ อปท.ทราบ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น