การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2556 ให้แก่ อปท.

นังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 2037 ลงวันที่ 23 กันยายน 2556 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2556 ให้แก่ อปท.

>>ดูหรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับนี้

>>ดูหรือดาวน์โหลดบัญชีการจัดสรร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น