แจ้งกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542

หนังสือที่ มท 0891.4/ว 2044 ลงวันที่ 24 กันยายน 2556 เรื่อง แจ้งกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
ด้วยกรมธุรกิจพลังงาน ได้ออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมัน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 กันยายน 2556 จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556
2) กฎกระทรวงคลังน้ำมัน พ.ศ.2556
3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าฝ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน พ.ศ.2556
4) กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน พ.ศ.2556
ดังนั้น จึงแจ้งให้ อปท.ดำเนินการในการควบคุมกำกับดูและการประกอบกิจการน้ำมัน ตามที่กรมธุรกิจพลังงานได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท.
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น