การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 1959 ลงวันที่ 9 กันยายน 2556 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปี 2556 (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) โดยดาวน์โหลดแบบรายงานจากระบบข้อมูลกลาง อทป.
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น