คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556

คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
จาก : สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
>>ดูหรือดาวน์โหลดคู่มือ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น