เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 2049 ลงวันที่ 25 กันยายน 2556 เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้ อปท.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย ทั้งนี้ หากรายการครุภัณฑ์ใดเป็นครุภัณฑ์มาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคามาตรฐานและตามคุณลักษณะเฉพาะของสำนักงบประมาณหรือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น