การปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

หนังสือที่ มท 0891.3/ว 1939 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. เพื่อรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของ อทป. ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยได้เปิดใช้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ และรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการรับลงทะเบียนฯ ปีงบประมาณ 2557 ไปแล้วนั้น  จึงแจ้งกำชับให้ อปท. ได้เข้าระบบเพื่อปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2556 เป็นต้นไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดสรรของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และการจ่ายเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น