มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2557

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2007 ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2557
พื่อให้การใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และ อปท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และมาตรฐานการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสภียรภาพ จึงกำชับใช้ อปท. เร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 ก.พ.2557
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น