ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพารา ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557

หนังสือ ที่ มท 0891.1/ว 2057 ลงวันที่ 26 กันยายน 2556 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพารา ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557
พื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบปี 2557 ตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอความร่วมมือปลัด อบต./ปลัดเทศบาลหรือผู้แทน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยางพาราระดับตำบล ลงลายมือชื่อรับรองในหนังสือรับรอง และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าว
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น