นโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาของ อปท. เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558

หนังสือที่ มท 0893.3/ว 1863 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2556 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาของ อปท. เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาของ อปท.เพื่อรองรรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเป็นการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการดำเนินนโยบายดังกล่าวอย่างรอบด้าน จึงมีความประสงค์จะรวบรวมการจัดทำบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU (Memorandom Of Understanding) ของ อปท. หรือโรงเรียนในสังกัด อปท. กับสถานบันการศึกษาทั้งในประเทศและนอกประเทศ (ประเทศสมาชิกอาเซียน) รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาอื่นที่ไม่ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เช่น การแลกเปลี่ยนนักเรียนการแลกเปลี่ยนครูหรือบุคลากรทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   ดังนั้น จึงแจ้งให้ อปท.และโรงเรียนในสังกัด อปท.รวบรวมและสำเนาบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามแบบฟอร์ม ส่งโดยตรงให้กรมฯ ภายในวันที่ 30 ก.ย.56
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น