โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการ/พนง.ครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านการประเมิน)

หนังสือที่ มท 0809.4/ว 2025 ลงวันที่ 20 กันยายน 2556 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการ/พนง.ครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีการผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน)
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (โครงการเยียวยา) ให้กับข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด อปท. ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ ในรอบเดือนเมษายน 2555 แล้วไม่ผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการพัฒนาเอง ตามแนวทางการพัฒนาที่ ก.ค.ศ.กำหนด
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น