หารือการย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จากบัญชีสอบคัดเลือกของ อบต.ที่ยกฐานะเป็นเทศบาล

หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 63 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 เรื่อง หารือการย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จากบัญชีสอบคัดเลือกของ อบต.ที่ยกฐานะเป็นเทศบาล
สำนักงาน ก.อบต. ตอบข้อหารือกรณี หารือการย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จากบัญชีสอบคัดเลือกของ อบต.ที่ยกฐานะเป็นเทศบาลว่า การย้ายเปลี่ยนสายงานจากสายงนที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้หมายถึง บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อปท. และคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ฉะนั้น การย้ายเปลี่ยนสายงานจากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จากบัญชีการสอบคัดเลือกย่อมหมายถึง บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ของ อปท.และบัญชีของ กสถ. ด้วย
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น