การกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (School Information System:SIS)

หนังสือที่ มท 0893.3/ว 1922 ลงวันที่ 2 กันยายน 2556 เรื่อง การกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (School Information System : SIS)
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้ อปท.ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน ให้รีบกรอกข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้น ป.6 ในระบบ SIS ทั้งนี้ จะดำเนินการเปิดระบบให้ อปท.ตามบัญชีรายชื่อเข้าไปดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน โดยขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 กันยายน 2556 (ระบบปิดเวลาเที่ยงคืน) หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาในปีงบประมาณ 2557
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น