ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๙๒๗ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ๑. สำเนาประกาศ ก.จ. ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนฯ
๒. สำเนาบัญชีอัตราเงินเดือนฯ
๓. สำเนาบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งฯ
ด้วยคณะกรรมการมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ มีมติแก้ไขประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๔  ซึ่งเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น