การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของ อปท.

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 3663 ลงวันที่ 10 กันยายน 2556 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับข้าราชการหรือพนักงาน่วนท้องถิ่นของ อปท.
รมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ของ อปท. กรณีมีข้อทักท้วงจาก สตง.  จึงแจ้งแนวทางปฏิบัติให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น