หนังสือสำรวจครูผู้ดูแลเด็ก, ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กฯ และโครงการอบรมการจัดประสบการณ์ศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กฯ

หนังสือที่ มท 0893.4/ว 1946 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556 เรื่อง หนังสือสำรวจครูผู้ดูแลเด็ก, ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กฯ และโครงการอบรมการจัดประสบการณ์ศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กฯ
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น