หลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1988 ลงวันที่ 13 กันยายน 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.56 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นที่มิใช่งานก่อสร้าง  จึงแจ้งให้ อปท.ทราบและถือปฏิบัติต่อไป
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น