สำรวจเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สังกัดสถานศึกษาใน อปท.

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2016 ลงวันที่ 18 กันยายน 2556 เรื่อง สำรวจเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สังกัดสถานศึกษาใน อปท.
นื่องจากในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 งบประมาณสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ได้ไปตั้งจ่ายที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว เป็นการเข้าสู่การใช้สิทธิการรักษาพยาบาลในระบบการเบิกจ่ายตรง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สังกัด อปท. ที่เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นเป็นด้วยความเรียบร้อย จึงให้ดำเนินการดังนี้
1. สำรวจค่ารักษาพยาบาลของครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับที่จะต้องจ่ายก่อนสิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 (วันที่ 30 ก.ย.56) อีกจำนวนเงินเท่าใด
2. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ก่อนสิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 (ภายในวันที่ 30 ก.ย.56)

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น