ตรวจสอบการประเมินกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ

หนังสือที่ มท 0809.2/ว 59 ลงวันที่ 20 กันยายน 2556 เรื่อง ตรวจสอบการประเมินกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ
นื่องจากมีการร้องเรียนว่าการดำเนินการประเมินกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ มีการปลอมแปลงเอกสารทางราชการเพื่อให้ได้ผลคะแนนผ่านการประเมิน  ดังนั้น จึงกำชับคณะอนุกรรมการประเมินตัวชี้วัดและ อบต.ทุกแห่งได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดหากพบพฤติการณ์ตามข้อร้องเรียนให้พิจารณาโทษผู้เกี่ยวข้องตามสมควรแก่กรณี
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น