แจ้ง อปท.ตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล พร้อมบันทึกข้อมูลของข้าราชการ/พนง.ส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และผู้มีสิทธิร่วมในระบบโดยเร่งด่วน

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว 2048 ลงวันที่ 25 กันยายน 2556 เรื่อง ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้ง อปท.ตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล พร้อมบันทึกข้อมูลของราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และผู้มีสิทธิร่วมในระบบโดยเร่งด่วน
ามที่กรมส่งเสริมได้แจ้งขอความร่วมมือในการลงทะเบียนบุคลากร อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างในสังกัด อปท. ในระบบการเบิกจ่ายตรง ไปแล้วนั้น  เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบประมาณสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ดูแเลเด็ก ได้ไปตั้งจ่ายที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแจ้งให้ อปท.ตรวจสอบข้อมูลขอบครูผู้ดูแลเด็ก/พนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ในสังกัดซึ่งมีสิทธิและดำเนินการบันทึกข้อมูลฯ ในระบบโดยเร่งด่วน
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น