ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย อปท. พ.ศ....

ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย อปท. พ.ศ.....
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ร่างพระราชบัญญัติให้ใข้ประมวลกฎหมาย อปท. พ.ศ.....
เหตุผลที่ออก พ.ร.บ.ฉบับนี้   เนื่องจากกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง อำนาจหน้าที่ของ อบต. เทศบาล และ อบจ. มีจำนวนหลายฉบับและกระจัดกระจายกันอยู่อันทำให้เกิดความสับสนในการใช้บังคับกฎหมาย และโดยที่มาตรา 303(5) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้มีการดำเนินการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. กฎหมายรายได้ท้องถิ่น กฎหมายจัดตั้ง อปท. กฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นตามหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ โดยจะจัดทำเป็นประมวลกฎหมายท้องถิ่นก็ได้ จึงเห็นสมควรรวบรวมกฎหมายดังกล่าวจัดทำเป็นประมวลกฎหมาย อปท. เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงและใช้กฎหมายที่จะรวมอยูในฉบับเดียวกันพร้อมกับได้มีการปรับปรุงบทบัญญัติในกฎหมายดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องตรา พ.ร.บ. นี้

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น