แนวทางปฏิบัติให้ อปท.พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ครูผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งค่าตอบแทน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก

แนวทางปฏิบัติให้ อปท.พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ครูผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งค่าตอบแทน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก
รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เนื่องจากขณะนี้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ยังไม่ประกาศใช้ อาจส่งผลให้ อปท.ไม่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนในรายการ ดังนี้
1.เงินเดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
2.ค่าตอบแทน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็ก
ดังนั้น จึงแจ้งให้ อปท.พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็กไปพลางก่อน โดยปฏิบัติตามระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 ข้อ 88 วรรคสอง
>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น